Kara pozbawienia wolności za zanieczyszczanie środowiska

Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację Kodeksu Karnego zgodną z unijnymi wytycznymi. Nowelizacja nie zwiększa wymiaru kar, a jedynie zmienia znamiona czynów, które tym karom podlegają.
Na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności będzie narażony każdy, kto zanieczyści wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu człowieka, powodujący istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślin czy zwierząt w znacznych rozmiarach. Takie m.in. sankcje wprowadzają przygotowane przez Ministerstwo Środowiska Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Założenia zostały opracowane w związku z koniecznością transponowania do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej – tak zwanej „Dyrektywy karnej”. Jej celem jest zapewnienie skuteczniejszej ochrony środowiska. Stoi za nią przekonanie, że sankcje karne sprawią, iż przepisy ochrony środowiska będą skuteczniejsze, ponieważ bardziej odstraszają niż sankcje administracyjne czy mechanizm kompensacyjny w ramach instytucji prawa cywilnego.

Wdrożenie regulacji zawartych w ww. dyrektywie będzie się odbywać przez zmianę lub uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego, tzn. rozdziału „Przestępstwa przeciwko środowisku” (Rozdział XXII), a także ustaw o ochronie przyrody, o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Polska, jako członek UE, jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy do 26 grudnia 2010 roku.

Źródło: www.mos.gov.pl