Rok 2010 Rokiem Bioróżnorodności

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Obchody tego roku będą okazją do przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej, poprzez zwrócenie uwagi na znaczenie różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka, pokazanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachęcenie do podejmowania dalszych wzmożonych wysiłków na rzecz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej. Ratowanie różnorodności biologicznej wymaga wysiłku każdego z nas. Poprzez działania prowadzone na całym świecie, cała ludzkość podejmie pracę mającą na celu zapewnienie godnej przyszłości dla nas, naszych wnuków i prawnuków.
Mówienie o różnorodności biologicznej nie jest sprawą prostą i łatwą. Różnorodność biologiczna jest pojęciem bardzo złożonym, będącym przedmiotem badań naukowych obejmujących wszelkie przejawy życia na Ziemi. Różnorodność biologiczna jest również inspirującą i podniecającą opowieścią – opowieścią o życiu i systemach, które to życie podtrzymują.

Dlaczego Bioróżnorodność?
„Jeszcze na początku zeszłego stulecia ginął z powierzchni Ziemi jeden gatunek rocznie, lecz już w połowie lat osiemdziesiątych jeden gatunek traciliśmy codziennie, a tempo to w XXI wieku nie tylko nie maleje, ale stale rośnie! Tempo ubywania gatunków dokonywane przy udziale ludzi jest zatrważające! Największe niebezpieczeństwo grozi gatunkom z powodu niszczenia i zmniejszania obszaru ich naturalnych środowisk.” *)

„Zmniejszając różnorodność biologiczną tracimy podstawowe zasoby odnawialnej przyrody! Spadek liczby gatunków wpływa na dynamiczne procesy, które podtrzymują cały skomplikowany system życia. Przynosi to także wymierne straty ekonomiczne, takie jak utrata zysków z rybołówstwa, ekoturystyki, rolnictwa czy leśnictwa – podaje UNEP/GRID-Warszawa – Rezerwaty i parki narodowe, banki genów i rolnictwo ekologiczne, ogrody botaniczne i umiarkowana eksploatacja zasobów, zrównoważony rozwój, zmiany modelu konsumpcji i powszechna edukacja ekologiczna…. należy działać na każdym polu! Każdy ginący gatunek obciąża sumienie ludzkości. – apeluje Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
*) Na podstawie tekstu dr Anny Kalinowskiej opublikowanego w atlasie „Różnorodność biologiczna w Polsce” opracowanym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

źródło: http://ekotrendy.pl/przyroda/rok-2010-rokiem-bioroznorodnosci