Nowa Ustawa o ZSEE – projekt przygotowany przez Ministerstwo Środowiska zostanie przekazany do konsultacji społecznych

GreenEvo_Ministerstwo-Srodowiska

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzać będzie zmi

any w zakresie wynikającym z przepisów dyrektywy 2012/19/UE oraz dodatkowe rozwiązania w zakresie monitorowania przepływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poczynając od zbierającego zużyty sprzęt, a kończąc na prowadzącym recykling tego rodzaju odpadów.

Ustawa spowoduje uchylenie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEE.

Co się zmieni ?

Sprzęt pogrupowano według sposobu jego przetwarzania:
sprzęt posiadający ekrany (usuwany luminofor)
sprzęt chłodniczy
małogabarytowy sprzęt AGD
wielkogabarytowy sprzęt AGD
sprzęt oświetleniowy

Zamiast 10-ciu grup sprzętu wprowadzono 6:

1. sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
2. ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm
3. lampy
4. sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm)
5. sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm)
6. małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm)

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do:

wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu
zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
prowadzących zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego
prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling form odzysku
organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Terminy:

Przez 4 lata od dnia wejścia w życie unijnej Dyrektywy z 4 lipca 2012 r
przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie miał obowiązek osiągać minimalny poziom zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości stanowiącej co najmniej 35% masy wprowadzonego na rynek sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzający sprzęt będzie zobowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt będzie musiał osiągnąć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości 65% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat.
Sprzedawcy detaliczni prowadzący sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m2 będą zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm bez konieczności kupienia przez klienta nowego sprzętu.
Obecnie, przy zakupie nowego sprzętu sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu na zasadzie 1:1

Projekt nowej ustawy o ZSEE przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska zostanie przekazany do konsultacji społecznych, w szczególności organizacjom
reprezentującym wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek
oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem. Uwagi zgłoszone przez poszczególne podmioty zostaną przedstawione w projekcie przed przekazaniem go do uzgodnień międzyresortowych.

elektrośmieci

KD
źródło:  http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_01/7cf6b5293e017ab75b41324275d3a734.pdf