Bateria – czym jest ?

W języku potocznym oznacza jedno lub więcej ogniw galwanicznych (elektrochemicznych) połączonych elektrycznie (szeregowo, równolegle), umożliwiających przyłączenie do nich innych urządzeń elektrycznych.

W wielkim uproszczeniu mówimy o bateriach jednorazowych i akumulatorach.

 Bateria jednorazowa (pierwotna) nie podlega procesowi ładowania w celu odwrócenia reakcji chemicznych, dzięki którym uzyskany został z niej prąd. Przykładem baterii pierwotnej jest bateria cynkowo-węglowa i alkaliczna.

Bateria wtórna (akumulator), to taka w której procesy chemiczne zachodzące podczas rozładowania (użytkowania) baterii są odwracalne pozwalające na jej ponowne wykorzystanie.

Najczęściej używamy baterii jednorazowych (pierwotnych), które po zużyciu, stają się odpadami niebezpiecznymi, zawierającymi szkodliwe związki bardzo groźne dla środowiska naturalnego.

Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie; ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć, nie ulegające neutralizacji i redukcji, oraz szkodliwe substancje
jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych i żrących wchodzących w ich skład, stanowią poważne zagrożenie.

Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci, na łąkę lub do lasu powoduje zagrożenie dla środowiska.

Nawet 1 (jedna) guzikowa bateria srebrowa, może skazić 1 m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.

Pamiętajmy więc, żeby oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów, nie zapominając również          o tych, które ukryte są w różnego rodzaju przedmiotach np.: w zabawkach, zegarkach, aparatach fotograficznych, przyrządach medycznych itp.

Wszystkie baterie powinny być przekazane do recyklingu.
Za wyrzucenie zużytej baterii do śmietnika grozi kara grzywny w wysokości 500 zł.

Natomiast przedsiębiorcy za brak sprawozdań o wprowadzonych do obrotu bateriach i zebranych zużytych ogniwach, zagrożeni są karą do 50.000,- zł

W Polsce wszystkie kwestie prawne dotyczące baterii i akumulatorów reguluje Ustawa z 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach.

Minimalne poziomy wydajności recyklingu baterii i akumulatorów dla zakładów przetwarzania, określają przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 493/2012

poziomy_zbierania_jpg-b-678.html

Źródło: www.infor.pl, www.reba.com.pl