Edukacja ekologiczna w Gimnazjum KTK.

02(1)

Uczniowie Gimnazjum pod opieką Pani mgr Blandyny Zając nauczycielki chemii
realizują projekt pt.: „Elektrośmieciom Stop”

Jest nam niezmiernie miło, że Fundacja Czysta Ziemia została zaproszona do udziału
w projekcie, ponieważ temat wpisuje się w misję i cele statutowe fundacji.
Spotkanie z uczniami, jeszcze w świątecznej atmosferze odbyło się 7-go lutego 2014 r.
W spotkaniu uczestniczyło 50 uczniów.
Przed spotkaniem i po spotkaniu uczniowie wypełniali ankiety (20 pytań) na temat ZSEE.
Wyniki ankiet pozwoliły nam ocenić poziom wiedzy uczniów na temat odpadów niebezpiecznych
jakimi są zużyte sprzęty elektryczne, elektroniczne a także źródła światła i baterie.
Spotkanie miało charakter warsztatowy: dyskutowaliśmy o planowanym starzeniu
produktów i konieczności zakupu nowego sprzętu, natomiast kontrolowany demontaż sprzętu
na czas, spotkał się z wielkim zaangażowaniem zarówno chłopców jak i dziewcząt.

Kolejnym etapem jest zorganizowanie przez uczniów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, który za naszym pośrednictwem zostanie przekazany do recyklingu wyspecjalizowanej firmie.
Zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie przez Fundację wycieczki do z-du recyklingu
i utylizacji.

26

27

25

23

21

18

15

14

13

11(1)

09(1)

08(1)

06(1)

05(1)