Koniec z Łagodnymi Karami dla Niszczących Środowisko !!!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.

Zmiany dotyczą kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, ustawy o inspekcji ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Projekt przewiduje między innymi wprowadzenie obligatoryjnej nawiązki w wysokości

od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku.

W ten sposób pozyskane środki mają odciążyć samorządy, które do tej pory ponosiły koszty utylizacji porzuconych odpadów.

Kary za niezgodne z prawem postępowanie z odpadami

Od 1-10 lat pozbawienia wolności (uprzednio – 3 miesiące do 5 lat) za

niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Od 2-12 lat więzienia (dotąd – 6 miesięcy do 8 lat) za

transport odpadów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia czy zezwolenia

Od 2-12 lat więzienia za

porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

Szkody poczynione w lasach

Kara grzywny do 5 tys. zł i obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne za

– zaśmiecanie lasu albo składowanie w lesie odpadów

Od 1- 5 lat kara pozbawienia wolności za

– niszczenie roślin lub zwierząt na terenie objętym ochroną

Nagana, kara aresztu, ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości 30 tys. zł. za

– wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych,

trzcinowisk lub szuwarów

– rozniecanie ognia lub palenie tytoniu w lesie, na terenach śródleśnych, łąkach, torfowiskach,

wrzosowiskach oraz w odległości do 100 m od nich (z wyjątkiem miejsc na drogach

utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi).

Projekt ustawy w całości opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL)

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r211936175,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-przeciwdzialania-przestepczosci.html

KD

źródło: www.gov.pl