Edukacja ekologiczna

Szanowni Państwo

Fundacja Czysta Ziemia realizując swoją misję walki o czystą ziemię proponuje współpracę w zakresie prowadzenia kampanii edukacyjnej rzecz podnoszenia świadomości w zakresie postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Obowiązująca ustawa z dn. 29.07.2005 r. dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymaga od producentów i wprowadzających sprzęt elektroniczny na rynek prowadzenia publicznej kampanii edukacyjnej.

Zgodnie z art 23a ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający może zlecić prowadzenie kampanii edukacyjnej przekazując na ten cel co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia w danym roku kalendarzowym. Poniesione z tego tytułu wydatki wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.).

Fundacja CZYSTA ZIEMIA proponuje Państwu współpracę w zakresie organizacji publicznych kampanii edukacyjnych.

Zgodnie z wymogami ustawy (art. 58a) kampanie edukacyjne informują o sposobach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym, a w szczególności:

  1. możliwym wpływie substancji stosowanych w sprzęcie na środowisko i zdrowie ludzi;
  2. metodach prowadzenia selektywnego zbierania;
  3. dostępnych dla nich systemach zbierania;
  4. ich roli w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu.

Fundacja jest organizacją „non profit” została powołana w celu ochrony środowiska naturalnego ludzi i zwierząt oraz edukacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem walki z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi.

Kampanie edukacyjne realizowane są między innymi poprzez prowadzenie prelekcji i konkursów i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat szkodliwości nieprawidłowej gospodarki śmieciami elektronicznymi i elektrycznymi w szkołach i miejscowych grupach lokalnych, przy współpracy z zakładami przetwarzania podczas organizowanych zbiórek odpadów elektronicznych w gminach i miastach oraz poprzez informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów.

Liczymy na Państwa stałą współpracę i wspólną troskę o nasze środowisko.

Dziękując Państwu za zainteresowanie tematem prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów naszej ewentualnej współpracy.