Priorytetowy program NFOŚiGW – 100% dofinansowania.

indeks

25 sierpnia Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła nowy program skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Priorytetowy program „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”           ma za zadanie poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez aktywizację lokalnego społeczeństwa.

We wrześniu zostanie ogłoszony pierwszy konkurs na sfinansowanie projektów, które przyczynią            się do rozwiązania lokalnych problemów środowiska naturalnego. Mogą to być projekty dotyczące              np.: ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów, lub rewitalizacja i pielęgnacja parków i ogrodów.
Swoje pomysły na stworzenie mechanizmów trwałej ochrony środowiska, mogą składać zarówno organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe jak i osoby indywidualne, które dla swojej inicjatywy ekologicznej, uzyskają poparcie minimum 5 mieszkańców gminy.
NFOŚiGW planuje przyjmowanie wniosków już w październiku.
Dotacja na sfinansowanie projektów ma wynosić 100% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 400 tys. zł, minimalna – 150 tys. zł.

Realizacja programu, na który przeznaczono 25 mln. zł ma się zakończyć w 2023 roku.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualności/art,708,dotacje-dla-obywateli-na-eko-projekty.html

KD